Home

Universell utforming

Universell utforming - Wikipedi

 1. g (UU), eller bruk av livsløpsstandard, er et begrep innen samfunnsplanlegging, IKT, design, arkitektur, tjeneste- og produktutvikling. Den grunnleggende ideen bak universell utfor
 2. g vil si å planlegge produkter, omgivelser, programmer og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig på en likeverdig måte. Hensikten er å oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse og motvirke diskri
 3. g av bygg er gitt i § 12-1 i forskrift om tekniske krav i byggverk (TEK17). Boliger må ikke være universelt utformet, men det stilles krav om tilgjengelighet for enkelte boliger og boenheter. Kravet om tilgjengelighet er gitt i §12-2 i TEK17
 4. g er en strategi for å oppnå et inkluderende samfunn, og omfatter utfor

Universell utforming handler om gode liv for alle og et samfunn som er brukbart for alle. Verdigrunnlaget for universell utforming er å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, delta i samfunnet og livsutfoldelse Universell utforming. Definisjonen som legges til grunn i byggesaksdelen i plan- og bygningsloven er formulert som følger: Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig Hva er universell utforming? Et samfunn for alle. Skrift og lesbarhet. Tilgjengelig informasjon. Nettsider, IKT og automater. Tilgjengelige nettsider og automater. Bygg og uteområder. Tilgjengelige bygg og uteområder. Krav til ledelinjer og ledesystemer . Kollektivtransport. Tilgjengelig kollektivtransport. Synstolkning og lydteksting av film. Universell utforming av transportsystemer for grupper med nedsatt psykisk funksjonsevne (2018) Befolkningens kjennskap og holdninger til universell utforming. (2018) Befolkningens kjennskap og holdninger til universell utforming. Tabell- og figurvedlegg til befolkningsundersøkelse om universell utforming. (2018 Universell Utforming AS behandler personopplysninger som leverandør av tjenester, som innkjøper av varer og tjenester, som arbeidsgiver, gjennom nettsiden vår og i markedsføringsøyemed. Denne personvernerklæringen forteller om hvilke personopplysninger som samles inn og hvilke rettigheter du har hvis du har personopplysninger registret hos oss

universell utforming - Store norske leksiko

Universell utforming - Direktoratet for byggkvalite

Universell utforming skiller seg fra tilgjengelighet ved at den ikke krever spesialløsninger for enkeltgrupper, som for eksempel egen inngang for rullestoler. I en universelt utformet løsning er det hovedløsningen som skal være brukbar for alle. 10.01.2019 Universell utforming innebærer at tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjon i størst mulig grad løses gjennom tiltak integrert i produktutforming, arkitektur, planlegging og tjenesteyting. NS 11001-1 og NS 11001-2 inneholder konkrete krav og anbefalinger Universell utforming er avgjørende for å nå dette målet, skriver Lasse Hansen, administrerende direktør i KS og Mari Trommald, direktør i Bufdir. Gode eksempler på universell utforming. KS har laget et helt nytt hefte med eksempler på universell utforming i norske kommuner og fylkeskommuner: «Viser vei til et samfunn for alle» De 7 prinsippene for universell utforming Disse prinsippene er laget for både å evaluere eksisterende utforming og veilede i designprosessen. De ble utarbeidet av en tverrfaglig gruppe ved Centre of Universal Design ved North Carolina State University i USA i 1997, og har vært en viktig referanse for å å lage universelle løsninger Universell utforming handlar om å skape eit meir inkluderande samfunn. Det skal ikkje vere spesialtilpassing til enkeltpersonar eller grupper, men løysingar som sikrar god tilgjengelegheit og er brukande for alle

Læringsteknologi for synshemmede - Kurs - NTNU

Universell utforming betyr at brukarane - uavhengig av sine føresetnader - på ein god og enkel måte kan ta i bruk både nettsider og automatar som dei møter i kvardagen. Dette er pålagt gjennom forskrift om universell utforming av ikt-løysingar Universell utforming er en strategi og et juridisk krav til våre fysiske omgivelser. Informasjon, varer og tjenester Hørselshemmede har i Norge rett på fysisk tilgang til informasjon - men ikke innholdet i informasjonen. Skrivetolk Skrivetolking skjer via skrift på en skjerm og er nyttig for alle

Smart løsning i Eidsvollsbygningen

Universell utforming er forming av produkter, bygg, transportmidler og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor grad som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming Universell utforming av PDF-dokumenter. Bjørnar Kvernevik Publisert: 31.mar 2020 Endret: 02.apr 2020. Denne artikkelen tar for seg hvordan du kan sikre at PDF-filene du legger ut oppfyller minstekravene til universell utforming. Du trenger Adobe Acrobat Pro for å kunne gjennomføre stegene i veilederen Universell utforming betyr at flest mulig har tilgang til hele samfunnet. Det betyr blant annet at blinde kan lese skilt og rullestolbrukere kommer inn i bygg. Norges Blindeforbund jobber aktivt for at samfunnet skal bli universelt utformet Universell utforming betyr at produkter, bygninger, utemiljøer og kommunikasjonsmidler skal være tilgjengelig for alle - uansett om man har en funksjonshemning eller ikke. Dette betyr f.eks. at nettsider skal være godt tilpasset blinde som bruker leselist og at busser og tog skal være lett å bruke selv om man sitter i rullestol

Universell utforming i maritim passasjertransport - passasjerskip, ferger og hurtigbåter Veileder for universell utforming av skip, kaier, bygninger, informasjon, tjenester, prosesser og anskaffelser. Veilederen blir løpende oppdater Universell utforming gir gjen-kjennbare og gode løsninger for alle. 6 I USSHOLDEPLASS Utforming av bussholdeplassen Plassering • Oppstillingsplassene for buss bør ligge på rettstrekning, slik at en er sikret god tilgjengelighet til all Universell utforming er en strategi som stiller krav til samarbeid og tverrfaglighet i planlegging, brukermedvirkning, praktisk gjennomføring og evaluering av tiltak. Universell utforming er også forankret og sikret i flere lover og forskrifter, blant annet diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og plan- og bygningsloven Kjøp Universell utforming og samfunnsdeltakelse fra Cappelendamm Universell utforming og medborgerskap er avgjørende faktorer om så mange som mulig skal få anledning til å ytre seg og delta aktivt i samfunnet. I denne boken presenterer professor Inger Marie Lid ny kunnskap om hvordan samfunnet kan utformes for at flest mulig kan være aktive ut fra sine egne forutsetninger Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming (The Centre for Universal Design ved North Carolina State University

Universell utforming er der definert som: Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Definisjonen er utdypet slik: Universell utforming er en normativ strategi som gir grunnlag for å. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det. Hovedformålet bak konvensjonen er å at sikre personer med nedsatt funksjonsevne har like muligheter til å realisere sine rettigheter på lik linje med funksjonsfriske, samt å bygge ned hindre som vanskeliggjør dette Det har vært et regelverk om universell utforming av ikt i likestillings- og diskrimineringsloven siden 2013 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0, eller WCAG 2.0), men nye krav fra EU i direktivet Web Accessibility Device (WAD) vil gjelde i Norge fra juli 2020 i den nye WCAG 2.1.. Alt dette kan virke ufattelig forvirrende, så vi skal forsøke å guide deg gjennom regelverket på en. Universell utforming er en strategi for å oppnå et inkluderende samfunn, og omfatter utforming av produkter og tjenester med henblikk på å oppnå likeverdig tilgang for alle. Standardisering er et viktig verktøy for å nå dette målet. I da.. Universell utforming (UU) har som mål å bidra til at løsninger skal kunne brukes av alle, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for spesialløsninger. Dette bidrar til et inkluderende samfunn der flest mulig kan delta uavhengig av funksjonsevne

Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler Universell utforming Utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsat Universell utforming handler om å skape et mer inkluderende samfunn. - Vi har kompetansen og produktene som trengs. Kort om oss. Gjennom å ha arbeidet med universell utforming og individuelle tilpasninger av bygg i flere år, kjenner vi godt til de fleste av utfordringer man kan stå ovenfor i hverdagen Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det. Politikken om universell utforming. Det er et politisk mål at Norge skal bli universelt utformet. I dette arbeidet har det vært utarbeidet flere handlingsplaner for å nå målet. Den første.

Lydknapper - Amajo AS

Universell utforming standard

Universell utforming handler om å utforme digitale løsninger slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne som finnes i befolkningen. Da når vi også de med nedsatt funksjonsevne, og unngår at noen faller utenfor digitalt Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 3. desember 2009 med hjemmel i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) § 35. Tilføyd hjemmel: Lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13. Endret ved forskrifter 17 sep 2012 nr. 892, 13 aug 2020 nr. 1637 (i kraft 1 nov 2020), 3 sep 2020 nr. 1720 (i kraft 1 nov 2020) Minimumsnivå iht. lovkrav vil ikke alltid være hensiktsmessig nivå når det gjelder universell utforming i eksisterende bygg (eks. dersom en heis har en størrelse noe under kravet må behovet for utskifting vurderes i hvert tilfelle, det samme gjelder behov for flytting av betjeningspanel som står få cm for høyt) Med universell utforming menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming

Legg planar for ny, lang tunnel i Kjøsnesfjorden | Statens

Universell utforming i planlegging - regjeringen

Universell utforming er et nytt fagområde, fremdeles i sin spede begynnelse. Det er derfor behov for systematisk kunnskapsutvikling om hva universell utforming betyr. Med denne boken vil Inger Marie Lid utvikle forståelsen av universell utforming i lys av samfunnets grunnleggende demokratiske verdier. Universell utforming handler om deltakelse og derfor også om menneskers samhandling med. Universell utforming betyr at fysiske forhold, som bygninger og uteområder, er utformet slik at de kan brukes av alle mennesker uavhengig av funksjonsnedsettelse. Barnehager og skoler skal være universelt utformet, noe som innebærer at alle barn og unge skal ha like god tilgang til barnehagen eller skolen

TØI har over tid bygd opp en sterk og tverrfaglig kompetanse på universell utforming. Forskningen på temaet har hatt to hovedretninger: hvordan sikre mobilitet for flest mulig, og hvordan gjøre kollektivtransportsystemene tilgjengelig for større grupper av befolkningen Relevante anvisninger Planlegging 220.114 Orienterbarhet i bygninger. Visuell oppfattelse og forståelse 220.130 Prinsipper og metoder for belysning 220.300 Universell utforming. Oversikt 220.310 Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.315 Universell utforming av skolebygninger 220.320 Universell. KS' kommunenettverk for universell utforming gjennomførte en egen sesjon for fylkene i Oslo 14. februar 2018 - sterk støtte til regionalt nivå i arbeidet (Nyhet, 26.02.2018) Ordfører i Stor-Elvdal og leder av fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Hedmark, Terje A. Hoffstad, ga de fylkesansatte god push for å være aktive i sitt arbeide med universell utforming er universell utforming. I forbindelse med arbeidet i kommunenettverk universell utforming har det blitt gjort mye bra arbeid i de kommunene og fylkeskommunene som er med i det nettverket. Bygg og uterom I januar 2018 publiserte KS heftet Nyttig for alle, nødvendig for noen med noen gode eksempler presentert Universell utforming Dette dreier seg ikke bare om en liten gruppe funksjonshemmede, men alle som midlertidig eller mer permanent har nedsatt funksjonsevne. Fokus er flyttet fra individrettede spesialløsninger, ekstrautstyr og hjelpemidler til at hovedløsningene skal være utformet slik at det kan brukes av «alle» grupper med ulike behov og funksjonsevner

§ 12-1. Krav om universell utforming av byggverk ..

Funka arbeider med alle typer av spørsmål rundt universell utforming. I ti år har vi vært markedsledende i Sverige på område universell utforming av informasjon, men vi arbeider også med lokaler, møteplasser, aviser i papirformat, orientering, kart og varselskilt Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. juni 2013 med hjemmel i lov 20. juni 2008 nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) § 2, § 11 og § 16 Manglende universell utforming kan være diskriminering. Dersom du opplever at du ikke får tilgang til offentlige bygg eller tjenester som andre på grunn av en funksjonsnedsettelse, kan dette være diskriminering. I hvilken grad en virksomhet er forpliktet til å sikre universell utforming, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle UNIVERSELL UTFORMING . VELKOMMEN TIL UNIVERSELL UTFORMING. Vi markerer oss som en av de største leverandørene i Norge av blant annet taktile indikatorer i vinyl/sink/rustfritt og syrefaste stålplater til bruk som farefelt øverst i trapper. Trappemarkering i aluminium,. Nettverksmøte 12. februar i Oslo Test og kvalitetssikring av universell utforming EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) vil bli en del av norsk rett i 2020. Samtidig lanseres WCAG 2.1 slik at universell utforming og god brukeropplevelse blir viktigere enn noensinne

Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger stiller faktisk krav om at nettsider må oppfylle 35 av 61 retningslinjer i WCAG 2.0-standarden. Universell utforming i en Business Intelligence kontekst. De fleste BI-verktøy har egne veiledninger og måter for å tilrettelegge for universell utforming på Alle arbeids- og publikumsbygninger skal tilfredsstille kravene til universell utforming slik de er beskrevet i byggteknisk forskrift. I praksis omfattes dermed de aller fleste bygninger, bortsett fra boliger, av kravene Pålagt universell utforming. Alle offentlige bygninger som oppføres i Norge, skal i henhold til plan- og bygningsloven følge Byggteknisk forskrift (TEK10). Denne angir blant annet krav til lydforhold, og veilederen til forskriften henviser til Norsk Standard NS 8175:2012, Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper

Prosjektet skal styrke arbeidet med universell utforming av ­utearealer. Det skal også bygge opp under mål i regjeringens ­handlingsplan for universell ­utforming og økt tilgjengelighet, og den nasjonale ­gåstrategien. Fylket har laget en eksempel­samling med utvalgte turveger fra samtlige 18 kommuner i Telemark Om midlene. Universell sine «stimuleringsmidler» skal gjenspeile sentrale satsninger i Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019, og det er særlig prosjekter innen IKT og velferdsteknologi som skal prioriteres. Vi ønsker også søknader fra andre fagområder slik som helsefag, teknologi, pedagogikk, planlegging, arkitektur og bygg Universell utforming har i løpet av få år blitt et kjent begrep, i hvert fall for oss som i vårt arbeid på ulike måter er med på å forme våre fysiske omgivelser eller som av andre grunner er opptatt av tilgjengelighet. Utenfor fagmiljøer og interressegrupper er imidlertid ikke begrepet universell utforming like kjent. De

Universell utforming — Blindeforbunde

Universell utforming vil si å legge til rette for at alle mennesker uansett alder og funksjonsevne på en likeverdig måte skal kunne bruke de samme bygde omgivelsene. Universell utforming er som begrepet tilsier bredt og omfangsrikt og fordrer spisskompetanse på en rekke fagområder innen både lyd, lys, arkitektonisk konsept og detaljer Ulike aspekt ved universell utforming. Generelt. Miljødepartementet T-1468 B/E Universell utforming (tema rapport 2007).Definering/utdjuping om universell utforming, med hensikt om å etablere ein felles forståing av omgrepet i Noreg for bruk i offentlege dokument, fagleg utvikling og informasjon

Universell utforming er å gjøre noe tilgjengelig for alle. Det er å utforme produkter og omgivelser slik at de kan brukes av alle Universell utforming er en strategi i seg selv, som er integrert i nasjonale, fylkeskommunale og kommunale planer og prosesser. Råd for funksjonshemmede. Rådgivende organ i saker som angår mennesker med funksjonshemninger. Meld ifra om manglende universell utforming Universell utforming. E-læringskurs for nettredaktører og skribenter. Lurer du på hvordan du skal få til universell utforming av tekst, bilder eller video? Kurset gir svar på hvorfor du og din virksomhet må jobbe med universell utforming og er en praktisk veileder i hvordan lage innhold som er tilgjengelig for alle Universell utforming skal inngå i hovedløsningen og ikke som fordyrende ekstra-løsninger i etterkant. Samfunnsplanleggere, utbyggere og besluttende myndigheter må ta dette inn over seg når bygg, veier, parkeringsplasser og friområder blir bestemt, planlagt og bygget

Universell utforming og tilgjengelighet - Bufdi

I tidsrommet 21 - 24 august arrangeres for 3. år på rad en internasjonal konferanse på temaet «universell utforming». Den har tidligere blitt holdt i Oslo (2012) og Lund, Sverige (2014), men denne gangen er det York, UK sin tur. Vi på UU-laben sendte inn hvert vårt abstrakt. Tema «Universell utforming» har lenker til artikler om hvordan bygninger og uteområder bør utformes på en skole som er brukbar for alle, også for ulike grupper funksjonshemmede. Tema «Bygg» lenker opp artikler om hvordan skoleanlegget bør utformes for å fungere best mulig i forhold til dagens virksomhet, men også hvorledes skoleanlegget kan utformes for å møte fremtidige behov for. Universell utforming I Thon Hotels jobber vi aktivt for å kunne tilby våre gjester og ansatte et miljø som følger kravene om universell utforming, både fysisk og digitalt. Thon Hotels har integrert informasjon om Universell Utforming i internkurs/opplærin For mer informasjon om regelverket rundt universell utforming, se Tilsyn for universell utformings nettsider. Hvordan få oversikt over behovet for universell utforming Brukerne av løsningen kan for eksempel ha problemer med å forstå innhold, ha nedsatt motorikk, hørsel og syn. En tilgjengelig løsning er også er en brukervennlig løsning Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Krav om universell utforming trekkes inn i stadig flere forskrifter og lovverk

Universell utforming er viktig for noen, men bra for alle. Regjeringen anslår at 17-20% av den voksne befolkningen har lidelser som gjør det umulig eller problematisk å benytte nettet på grunn av manglende universell utforming Universell utforming av materiell # Universell utforming sikres gjennom struktur og forutsigbarhet i læringsressurser. Det krever blant annet at alle presentasjoner har oppsett som gjør dem lette å lese og forstå. Tekst: Bruk skrift uten seriffer som er lette å lese. Skriftstørrelsen bør være minst 28 på innhold og minst 32 på. Universell utforming i bygg. Universell utforming i bygg betyr i korte trekk at at alle bygg som er ment for offentligheten skal være tilgjengelig for flest mulig mennesker, uansett funksjonsnedsettelse. Bygget skal være både trygt og effektivt å bruke for blinde og svaksynte, noe som gjør at man må tenke inkluderende helt fra start Universell utforming handler ikke alltid om fysiske tiltak. Pionertur i Oslo . Utfordringer som finnes i det offentlige rom for mennesker med demens. Ørens lyd i operaen . Det flotte operabygget er laget for å skape god lyd. Koder trafikklys . Trafikklysets hemmelige kode. Tinkern Universell utforming er et viktig mål i dette arbeidet, fordi det handler om at samfunnet tilpasses den som har demens, slik at muligheten for deltakelse er tilstede. Det er viktig å være klar over at demens er en sykdom som utvikler seg forskjellig fra person til person

Mens universell utforming stiller krav om generell tilrettelegging for enhver, gjelder kravene til tilgjengelig boenhet hovedsakelig tilkomst for bevegelseshemmede. Rehabilitering Ved ombygging og rehabilitering av eldre bygg, kan det i noen tilfeller godtas avvik fra reglene om universell utforming og tilgjengelig boenhet i tråd med pbl. § 31-2 fjerde ledd Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av omgivelsene. Verdigrunnlaget for universell utforming vil være å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse Universell utforming av nettsider skal åpne for at alle uansett handikap skal kunne benytte seg av tjenester og innhold som er tilgjengelig på Internett. En nettside er en inngangsport Internett er som et stort, uendelig bibliotek med mange rom, og hver nettside er en dør til et nytt rom. Myndighetenes krav om universell utforming sikrer at disse inngangsportene har en lik oppbygning Universell utforming Offentlige virksomheter skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for private virksomheter rettet mot allmennheten. Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkluder Forskriften for § 14, som handler om universell utforming av IKT-løsninger, ble omsider aktiv 1. juli 2013. Forskriften baserer seg på de internasjonale retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), nivå AA

Kontakt oss Universell Utforming A

Universell utforming er ikke et lovpålagt skrivebordskrav som vi ønsker å få huket av ved leveranse. Det handler om reelle brukerbehov som vi har et bevisst forhold til og legger til rette for. Ved å være oppmerksomme på hele spekteret av brukernes evner, muligheter, situasjoner, utstyr og dagsform klarer vi å lage løsninger som fungerer best mulig for flest mulig Universell utforming er et av målene i Nasjonal Transportplan 2018-29 (Samferdselsdepartementet 2017) og gjelder alle transportformer. Formålet med universell utforming er å bidra til god kvalitet på transportsystemet der flest mulig kan nå sine daglige gjøremål og delta på ulike samfunnsarenaer på en miljøvennlig måte Universell utforming; Universell utforming. Her er det plass til alle. Å skape de helt riktige lekerammene til barn og unge med særlige behov, behøver ikke å være en utfordring. Vi har samlet et unikt utvalg som kan hjelpe med å bygge en lekeplass som er tilrettelagt for funksjonshemmede Sikkerhet og universell utforming. Inngangsparti, trapper og fellesarealer er typiske områder hvor det stilles krav til universell utforming.Når det gjelder gulv så innbefatter dette markering som både er visuell og taktil (følbar), og vi deler den inn i fire ulike grupper Universell utforming Velkommen til temasiden om universell utforming i MAKS. Arkitektbedriftene har i 2015 mottatt tilskudd fra Deltasenteret (underlagt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) for å belyse viktigheten og kravene til universell utforming i bygg

Universell utforming Det handler om å gjøre bruksopplevelsen bedre for alle. Du bedrer bruksopplevelsen for dem som bare har tid til å lese om produktene dine på bussen på en liten skjerm, de som vegrer seg for å lese lange tunge tekster eller er stresset og har mye annet å tenke på - de som manøvrerer seg rundt på nettsiden din samtidig som de sitter i telefonen mangel på universell utforming, i dag vil kunne oppleves som diskriminerende (Bjørkmann 2010). • Begge har betydning for individets fleksibilitet og begrensninger i omgivelsene på grunn av nedsatt funksjonsevne. • Den tydeligste forskjellen mellom begrepene universell utforming og tilgjengelighet er menneskesynet Universell utforming. Prisliste for 2020? Ta kontakt idag! Under finner du de nyeste produktene.For å se på produkter og løsninger bruk fane kategoriene på høyre side. Vi søker flere kvalitetsbeviste forhandlere om ønsker å bygge kompetanse innefor fagfeltet

Universell utforming er design av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming. I løpet av livet vil de fleste av oss oppleve en eller annen form for funksjonsnedsettelse som gjør oss mindre i stand til å utføre dagligdagse gjøremål KS nettverket for universell utforming: Nettverket har fokus på enkle tiltak, og kommuner/fylkeskommuner vil i nettverket dele erfaringer om kostnadseffektive og hensiktsmessige fremgangsmåter for å fjerne enkle barrierer. Det er blitt laget flere hefter og videoer med gode eksempler på universell utforming Taktil merking, ledelinjer, glassmerking, taktile skilt, trappeneser. ÅPNINGSTIDER: man-fre 08.00 - 16.00. BANK: 4440.06.4184 På nettsidene til Tilsynet for universell utforming av IKT får du råd og veiledning om hvordan sikre universell utforming. Tilsynet kontrollerer også at kravene følges opp av alle som omfattes av loven LINK arkitektur har gjennom flere år opparbeidet kompetanse på universell utforming, dette gjelder bl.a. for skolebygg der vi bl.a. har prosjektert skole i hht. kravsnivå 2 for tilgjengelighet for funksjonshemmede (Hetland v.g. skole, Rogaland Fylkeskommune)

Universell utforming vil sørge for at alle kan bruke nettsiden din, uansett forutsetninger. Alle nettsider og apper skal være tilrettelagt mennesker med funksjonsnedsettelser ved å lage teknologiske løsninger som fungerer for alle. Dette er helt nødvendig for noen, men bra for alle Med universell utforming når vi alle målgrupper gjennom én og samme løsning. Tenk derfor på UU som en prosess og et virkemiddel gjennom design- og utviklingsløpet. For å sikre god lesbarhet er det viktig med god kontrast mellom bakgrunn og tekstfarge Universell utforming. Kople tar, igjen som første ladeoperatør, behovet for universell utforming seriøst. Det vil si utforming slik at også elbilister med bevegelseshemninger kan lade. Alle nye ladested vil få minst én lader med universell utforming og prioritet for de med en bevegelsesutfordringer Universell utforming av elektroniske dokumenter. Denne veilederen gir en introduksjon til hva universelt utformede elektroniske dokumenter er, hvordan universelt utformede dokumenter skal utformes og hvorfor det er viktig å lage universelt utformede dokumenter Universell utforming er spesielt viktig i digitale skjematjenester, siden mange er avhengige disse for å kunne utføre sine daglige oppgaver. For å gjøre en skjematjeneste enklest mulig å bruke, tar vi utgangspunkt i ELMER 3-standarden og gjør egne tilpasninger for å ivareta universell utforming

Feilmelding e24 siemens oppvaskmaskin – Lys for kjøkkenet

Vi jobber fortløpende med å bygge et spennende sortiment innenfor området universell utforming. Gjennom aktiv nettverksbygging knytter vi stadig til oss nye leverandører og produsenter fra alle kanter av verden. Målet er å ha et bredt og fornuftig sammens.. Universell utforming Ingress Våre sykehus oppfyller kravene til universell utforming slik at blant annet våre vestibyler og venterom gir en likeverdig tilgjengelighet for alle Universell utforming Omgivelsene kan stille store krav til mobilitet, oppfatning, orienteringsevne, syn, hørsel, leseferdigheter og kompetanse på ulike måter. Noen ganger kan individuelle hjelpemidler avhjelpe situasjonen, mens andre ganger er det omgivelsene som bør utformes på en annen måte Følger du reglene som trådte i kraft 1. juli 2014? Meld deg på vårt kurs i universell utforming av nettsider, kurset for deg som vil vite hva som skal til for å følge reglene som gjelder alle norske nettsider.Vi ser på WCAG 2.0 og WCAG 2.1. Eksisterende sider har frist på seg til 2021 Krav til universell utforming i lov om offentlige anskaffelser Oppdragsgiver skal ved planleggingen av anskaffelsen ta hensyn til universell utforming. Ved å ta hensynta universell utforming allerede når man planlegger anskaffelsen, sikres det at universell utforming ivaretas på en best mulig måte til lavest mulig kostnad

Alle nye nettsider er pålagt ved forskrift om universell utforming å følge WCAG 2.0-standarden. Wcag 2.0-standarden. CoreTrek har lang erfaring med utvikling av nettsider for offentlige instanser, og vi kjenner dermed kravene til universell utforming godt Lovgrunnlag og prinsipper for universell utforming. Formålsparagrafen i den norske diskriminerings- og tilgjengelighetsloven sier: Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av funksjonevne 7. Ny modul på gang: Universell utforming (uu). Vi tar sikte på å ha et rimelig bra tilbud allerede i løpet av året, men vi vil allerede nå vise deler av funksjonaliteten. Bjarte / Rolf. 8. En sniktitt inn i framtiden. Neste generasjon planlegger. Bjarte / Atle. Hovedmål for dagen var imidlertid: 9. Å diskutere retning for videre utvikling universell utforming i diskriminerings- og tilgjeng-lighetsloven, trekkes det i loven et skille mellom menneskeskapte og naturgitte forhold. Kravet til universell utforming gjelder ikke naturgitte forhold. I forhold til å prioritere hvilke områder som skal utformes universelt, bør det tas utgangspunkt i de terrengmessige forholdene på stedet

Anskaffelser av IKT-systemer ved NTNU skal i hovedsak følge policy og prinsipper for universell utforming ved NTNU. En del IKT-systemer vil imidlertid være vanskelig å levere med tilstrekkelig tilgjengelighet for alle type brukere pga. stor grad av grafisk og/eller interaktiv interaksjon som ikke har blitt utviklet med tanke på universell utforming Kommunal strategi for universell utforming Last ned dokumentet her Last ned kartleggingsskjema for offentlige bygg her I tråd med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som kom 1. januar 2009 ligger det en plikt til Løten kommune å arbeide aktivt for universell utforming. Dette gjelder både Universell utforming, eller bruk av livsløpsstandard, er et begrep innen samfunnsplanlegging, IKT, design, arkitektur, tjeneste- og produktutvikling. Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne. I 20 år har jeg arbeidet med temaet universell utforming.Som regjeringsoppnevnt medlem i Statens råd for funksjonshemning, 1999 -2007, fikk jeg god innføring i temaet. Jeg har fulgt utvikling av lov- og regelverket, har skrevet lærebøker, holdt mange etterutdanningskurs, og holdt innlegg på utallige seminarer og kongresser både nasjonalt og internasjonalt

Kjæledyr på arbeidsplassen | HMS-portalen | Universitetet

Kravene om universell utforming gjelder for alle private og offentlige virksomheter retter mot allmenheten. For de som allerede har en nettside gjelder de nye reglene ikke før 1. januar 2021, så det er ingen grunn til panikk sånn helt med en gang Utforming av arbeidsplassen. Arbeidsplassen skal utformes slik at den ivaretar sikkerheten, helsen og velferden til arbeidstakerne. Arbeidsplassen og arbeidslokalene skal tilrettelegges og utformes på grunnlag av det arbeidet som utføres, den enkelte arbeidstaker og særskilte risikoforhold Derfor er universell utforming ikke bare nyttig, men også lovpålagt. Ja, det stemmer - i Norge, faktisk allerede siden 2014. Andre land har andre regler, men de fleste forholder seg til det samme regelsettet Universell utforming handler om å lage én løsning som fungerer best mulig for flest mulig brukere. Innebygd i dette ligger det noen viktige aspekter så som: Fleksibilitet - samme sak bør kunne gjennomføres på flere ulike måter; Enkelt og intuitivt. Universell utforming krever også fornuft Artikkeltags. Leder; Debatt; Meninger; Av BA. Publisert: 16. oktober 2020, kl. 06:45 Sist oppdatert: 16. oktober 2020, kl. 06:46. Byråkrater og byråd vil stenge byens eneste lille tyrkiske bad fordi det ikke kan ordnes tilgang med rullestol. Ingen stor seier for. Universell utforming tyder at produkt, tenester og omgjevnadar skal utformast på ein slik måte at dei kan nyttast av alle menneske, i så stor utstrekning som mogleg, utan behov for tilpassing eller spesiell utforming. Visjon. Stord kommune er eit samfunn for alle

 • Lavrans solli kjæreste.
 • Eiche sägerau farbe.
 • Wochenspiegel euskirchen gewinnspiel.
 • Godina psa 2018.
 • Ak maskiner stjørdal.
 • Rhinen cruise.
 • Draft sjøkart.
 • Padua.
 • Http www domeneshop no login.
 • Ralph caspers größe.
 • Hvordan kunne befolkningsveksten virke på matproduksjonen, ifølge boserup?.
 • Morata stats.
 • Helbredet fra kreft.
 • Anna lewandowska blog.
 • Hvordan bruke spss.
 • Ammeklær.
 • Boligkjøper oslo kommune.
 • Chapeau claque for sale.
 • Foss bad feelgood.
 • Javascript editor jetbrains.
 • Lloyd outlet sulingen erfahrung.
 • Lånekassen åpningstider tlf.
 • Höganäs kakel malmö.
 • Silvester wachenburg weinheim.
 • Pizzabakeren øya.
 • Motivationssprüche lernen lustig.
 • Kobbe sel.
 • Revitive bruksanvisning pdf.
 • Glemt icloud sikkerhetskode.
 • Partydop typer.
 • London has fallen.
 • Tømmerveien 2 løvenstad.
 • Padden av victor hugo.
 • Fantasy premier league football scout.
 • Simcity mac.
 • Kjemi test deg selv.
 • Prep kurs forsvaret.
 • Dansk rugbrød surdeig.
 • It forbundet.
 • Bodø soloppgang.
 • Låne barnevogn gardermoen.