Home

Forskrift pyrotekniske artikler

Pyrotekniske artikler kan fremvises og brukes på messer, utstillinger eller demonstrasjoner selv om de ikke er i samsvar med forskriften, såfremt det ved synlig skilting, hvor den aktuelle messes, utstillings eller demonstrasjons navn og dato er angitt, klart fremgår at de aktuelle pyrotekniske artiklene ikke er i samsvar med forskriften og at de ikke kan omsettes før de er brakt i samsvar. Endr. i forskrift om pyrotekniske artikler Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 4. juni 2015 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 26, § 27 og § 43 bokstav a og b, jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161 Pyrotekniske artikler, herunder fyrverkeri, reguleres i dag av to forskrifter: Forskrift 3. oktober 2013 nr. 1199 om pyrotekniske artikler Denne forskriften implementerer EUs sitt direktiv på området og stiller krav til produktene slik at de skal være sikre å gjøre tilgjengelig på markedet Opphevet ved forskrift 15 juni 2017 nr. 844 (i kraft 1 juli 2017) med unntak av bestemmelsene som gjelder håndtering av pyrotekniske artikler og kapittel 14 Felles bestemmelser om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-stater Forskrift om pyrotekniske artikler Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften

Direktivets artikkel 15 inneholder en beskyttelsesklausul for de tilfeller det avdekkes pyrotekniske artikler som ikke oppfyller direktivets minstesikkerhetskrav. Merknader Direktivet vil bli implementert i norsk rett ved forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften Forskrift om pyrotekniske artikler. 03.10.2013 nr. 1199 Justis- og beredskapsdepartementet Forskrift om transportabelt trykkutstyr. 22.11.2012 nr. 1088 Justis- og beredskapsdepartementet Forskrift om klassifisering mv. av stoffer (CLP-forskriften

Forskrift om endring i forskrift om pyrotekniske artikler

 1. Forskriften gjelder ikke produkter, pyrotekniske artikler, utstyr mv. eller legemidler, slik avgrensningen er gjort i forordning (EU) nr. 98/2013 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver artikkel 2 nr. 2
 2. (1) Tillatelser gitt med hjemmel i forskrift 22. mars 1977 nr. 1 om eksplosive varer, forskrift 12. november 1991 nr. 732 om erverv, handel og innførsel av eksplosiv vare, forskrift 20. desember 1994 nr. 1191 om markedsføring og kontroll av eksplosiv vare til sivilt bruk og forskrift 16. desember 1999 nr. 1471 om oppbevaring av eksplosiv vare, oppheves 1. januar 2019
 3. forskrift av 3. oktober 2013 om pyrotekniske artikler. Pyrotekniske artikler vil fortsatt være omfattet av forskrift av 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff inntil ny forskrift om håndtering av pyroteknikk blir vedtatt. Inntil videre er denne midlertidige versjonen av tidligere oppbevaringsveiledning publisert, men.

Da forskrift nr. 1199 om pyrotekniske artikler ble fastsatt 3. oktober 2013, opphørte den nasjonale godkjenningsordningen. Import av fyrverkeri. DSB gir tillatelse til innførsel av fyrverkeri. Alle som innfører må ha gjennomført et obligatorisk kurs og inneha et særskilt kompetansebevis Pyrotekniske artikler . Nasjonalfagmyndighet. Justis- og beredskapsdepartementet: Nasjonal forskrift. Forskrift om pyrotekniske artikler (FOR-2013-10-03-1199) Ansvarlig tilsynsorgan. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Forordning (EC) nr. 1221/2009 Miljøstyringssystem (EMAS Pyrotekniske artikler: FOR 2002-06-26 nr 922: Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 16-5. Eksplosiver og ammunisjon: FOR 2017-06-15 nr 844: Forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer (eksplosivforskriften) kap. 8 14 a) fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, som ikke er transportklassificeret som 1.4G eller 1.4S, b) brandfarlige væsker eller c) F-gas Brandsektioner, hvori der opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal have en afstand til naboskel samt vej- og stimidte på mindst - 2,5 m, hvis udvendige vægoverflader mindst er. Forskrift om pyrotekniske artikler; Fant du det du lette etter? Ja Nei. Så bra! Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no. Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss

Direktiv 2007/23/EF er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift 3. oktober 2013 nr. 1199 om pyrotekniske artikler, og i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften). Gjennomføring av direktiv 2014/58/EU vil kreve endringer i forskriften om pyrotekniske artikler Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff; Forskrift om pyrotekniske artikler; Kort om kjøp, salg, bruk og kontroll av fyrverkeri; Bruk av pyrotekniske artikler/bluss Veiledning om håndtering av fyrverkeri; Transport av fyrverkeri Permanent oppbevaring av fyrverkeri og pyroteknikk: Veiledning til kapittel

Pyrotekniske artikler, der er beregnet til anvendelse inden for de væbnede styrker, politiet eller brandvæsenet. Udstyr i henhold til 96/98/EF. Pyrotekniske artikler, der beregnet til anvendelse i luft- og rumfartsindustrien. Knaldhætter specielt beregnet til legetøj. Eksplosivstoffer i henhold til direktiv 93/15/EØF Kapittel 5 i eksplosivforskriften gjelder oppbevaring av eksplosjonsfarlige stoffer med unntak av pyrotekniske artikler regilert i forskrift om pyrotekniske artikler. Som oppbevaring etter denne forskrift regnes ikke plassering på arbeidssted av sprengstoff, krutt og tennmidler utlevert til bruk når plasseringen skjer i samsvar med kravene i eksplosivforskriften § 93, hvor det i andre til. Pyrotekniske artikler innebærer en markant fare, siden de kan være både brennbare, eksplosive og brannærende. Det er derfor svært viktig at man gjør både ansatte og publikum oppmerksomme på at de må utøve ekstra forsiktighet. dette gjøres enkelt ved å montere skilt for Oppbevaring av pyrotekniske artikler godt synlig og i tilstrekkelig antall

0 Endret ved forskrift 6. nov 2003 nr. 1317. III og IV og pyrotekniske sceneeffekter skal søker, Av hvert innførte parti av publikumstilgjengelig fyrverkeri til Norge bør det tas ut 10 artikler av hvert parti til funksjonstesting i tillegg til at etiketten på artikkelen også bør kontrolleres Pyro Tech har i regi av DSB og Brannvernforeningen f tt i oppdrag undervise innen pyroteknikk. Kurs i bruk av fyrverkeri klasse IV omfatter artikler til bruk p festivaler, st rre markeringer, jubileer, etc. For sertifisering kreves i tillegg dokumentert oppl ring og/eller relevant erfaring og kunnskap i bruk av slik vare. Iflg. krav i forskrift skal enhver som h ndterer eksplosiv vare v re. Forskrifter er generelle regler om borgernes rettigheter eller plikter, fastsatt av offentlig myndighet - stat eller kommune. På samme måte som lover, er forskrifter bindende både for borgerne og myndighetene. Forskrifter utgjør den langt største delen av våre rettsregler. Denne typen regler er nødvendig fordi Stortinget ikke har noen mulighet til å behandle, vedta og oppdatere den.

Fyrverkeri er forbrenning av lett brennbare og eksplosive stoffer for å oppnå forskjellige lys- og knalleffekter. Det benyttes blandinger av karbon, svovel og harpikser tilsatt nitrater eller andre oksidasjonsmidler. Blandingen kan tilsettes stoffer som gir lyset en særlig virkning, eksempelvis salter av antimon, som gir hvitt lys, strontium, som gir rød farge på lyset, eller barium, som. Byggteknisk forskrift (TEK10) Byggteknisk forskrift (TEK17) Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv. Plan- og bygningsloven (lovdata.no) Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven; Tolkningsuttalelser (regjeringen.no) Temaveiledninger; Rapporter og publikasjoner. For å bruke fyrverkeri eller pyrotekniske effekter utenom nyttårsaften (mellom kl. 18.00 og 02.00) må du søke tillatelse fra brannvesenet. Det er ikke tillatt å bruke fyrverkeri i de tolv områdene med tett trehusbebyggelse i Bergen kommune. Søknadsfrist er senest 14 dager før bruken skal finne sted

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

pyrotekniske artikler skal vise aktsomhet og foreta seg det som er nødvendig for å forebygge fare for brann og eksplosjon. I § 2-10 fremkommer det blant annet at pyrotekniske artikler og gjenstander skal brukes til det formål de er bestemt for og i samsvar med den bruksanvisningen som følger varen Forskrift om endring i forskrift 2. november 2004 nr. 1441 om tilvirkning og import av legemidler, forskrift 30. oktober 2009 nr. 1321 om klinisk utprøving av legemidler til mennesker, forskrift 21. desember 1993 nr. 1219 om grossistvirksomhet med legemidler og forskrift 26. februar 2001 nr. 178 om apotek ved Storbritannias uttreden av Den europeiske union, ble fastsatt ved kgl. res. 10.

Bruk av pyrotekniske artikler/bluss Direktoratet for

Følgende nye forskrifter er vedtatt med hjemmel i ny helse- og omsorgstjenestelov, med virkning fra 1. januar 2012: Forskrift om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstje.. Del artikkelen: 16.04.2020 Kreditt og sikkerhetsretter / Rekonstruksjonsloven Regjeringen la i går frem forslag til en ny rekonstruksjonslov (midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av koronaviruset (Covid-19)) i Prop. 75 L (2019-2020) Ny forskrift for medisinske kvalitetsregistre vedtatt Den nye forskriften for medisinske kvalitetsregistre ble vedtatt av Kongen i Statsråd fredag 21.juni 2019. Med den nye forskriften får helsepersonell plikt til å melde inn relevante opplysninger til de nasjonale kvalitetsregistrene Tidligere utgaver av teknisk forskrift, samt veiledninger til forskriften kan lastes ned her. Sist endret 19.11.2013 Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake Forskrift til inkassoloven m.m. (inkassoforskriften) Tema. Forretningsjus; Relevante artikler. Kompensasjonsordningen er åpen for søknader for juni og juli. Foretak med betydelig omsetningsfall i juni og juli kan nå søke om tilskudd fra kompensasjonsordningen for næringslivet

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff - Lovdat

Artikler → Nyheter Den pyrotekniske fantasien New York Times reklamerer for seg selv på uvanlig vis. Av Redaksjonen, 21.februar, 2008 Dokumentmaker Yael Staav dokumenterer arbeidet til kunstneren Cai-Guo-Qiang, som bruker krutt til å male. Byrå: N/A Produksjonsselskap: Soft Citizen, Toront pyrotekniske artikler fra sitt virkeområde og angir at (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 154 av 14.6.2007, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 119/2010 av 10. november 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder I 2018 ble det gjort endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Endringene knyttet seg blant annet til det utdanningsfaglige kompetansekravet for ansettelse i stilling som professor og førsteamanuensis, og trådte i kraft 1. september 2019 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften). Forskrift om miljørettet helsevern. Forskrifter om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie. Forskrift om medisinsk utstyr

Lover og forskrifter Brannvernforeninge

 1. g og gjennomføring av tiltak etter plan- og bygningsloven for å ivareta hensynet til energi.
 2. En ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring trer i kraft 1. januar 2017. - Lederansvar Denne stiller krav til ledelse og styring i helse- og omsorgstjenesten, og erstatter dagens forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
 3. Artikler (2) Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK17) § 14-1. Generelle krav. bruksendringen. (2) Energikravene gjelder for bygningens oppvarmede bruksareal (BRA). Oppvarmet del av bruksareal (BRA) er omsluttet av.

Video: Markedsføring av pyrotekniske artikler - regjeringen

Forskrift 26. mai 2020 om oppheving av midlertidig forskrift 3. april 2020 nr. 571 om billettering på ferje i anledning utbrudd av Covid-19 (lovdata.no) Statsråd 29. april 2020 Listen nedenfor viser forskrifter hjemlet i koronaloven som ble fastsatt i statsråd 29. april 2020 Byggteknisk forskrift (TEK) Forskrift til plan- og bygningsloven med tekniske bestemmelser til byggverk, i hovedsak formet som funksjonskrav. Bygteknisk forskrift trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge Artikler (1) Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK17) § 1-2. Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak. For tiltakene som er beskrevet i denne bestemmelsen gjelder en rekke unntak fra byggteknisk forskrift. Bestemmelsen angir hvilke deler av byggteknisk.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 1.0.0.0 - RD501AC5525BE0 - Artikkel. b) Kategorien av den pyrotekniske artikkelen som samsvar er sertifisert for, i forkortet format skrevet med store bokstaver: — F1, F2, F3 eller F4 for fyrverkeri i kategori 1, 2, 3 og 4, — T1 eller T2 for pyrotekniske sceneartikler i kategori T1 og T2, — P1 eller P2 for andre pyrotekniske artikler i kategori P1 og P2 Eksplosiv, som er i stand til, eller tilbøyelig til å eksplodere; eksplosjonsartet; eksplosjonslignende. Et eksplosiv er et stoff eller en stoffblanding som, ved en kjemisk reaksjon, frigjør gass og varme av seg selv etter aktivering. Reaksjonen har vanligvis karakter av forbrenning, ved at eksplosivblandingen inneholder ett stoff som avgir oksygen og et annet som tjener som brensel.I et.

Sentrale forskrifter hjemlet i Lov om vern mot brann

Ny forskrift for farmasiutdanning I februar trer den nye forskriften for farmasiutdanningen i kraft. Nå legges det stor vekt på å kunne kommunisere sin fagkunnskap til kunder og pasienter Finn artikler In English Presse Søk. Meny. Kontakt oss Medlemskap Om oss. Innhold. Byggenæringens Landsforening; Artikler; endring forskrift karantene Endring i covid-19 forskriften om arbeid i karantene. Nyhet, HMS, Arbeidsliv. Publisert 24.06.2020. I følge en endring i. Forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS 1.1 § 1. Gjennomføring av forordning om kjøre- og hviletid, fartskriver m.m. EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 20 og 24e (forordning (EF) nr. 561/2006 av 15. mars 200

Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver

Forskrift for tryggere bolighandel på høring Regjeringen har et uttalt mål om å gjøre bolighandel tryggere for forbrukere, og følger opp lovendringer i avhendingsloven med å sende en ny forskrift på høring som skal sikre høyere nivå på tilstandsrapporter og bygningssakkyndige i forbindelse med utarbeidelse av dokumentasjon i salgsprosessen Fagpressenytt.no er en portal som publiserer nyheter, reportasjer og artikler fra et stort antall fag- og nisjemedier. Alle mediene redigeres etter Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten «Forskrift om rammeplan for paramedisin tredde i kraft 1. januar 2020. I arbeidet med nasjonale retningslinjer for denne utdanninga blei det i programgruppa uttrykt ønske om å opne for søkarar med relevant fagbrev skal få unntak frå kravet om generell studiekompetanse for opptak til paramedisinutdanninga I gjeldende forskrift står ikke fritidsbolig nevnt, men lån til fritidsbolig inngår uansett i bestemmelsen om maksimal gjeldsgrad, i og med at den tar utgangspunkt i kundens «samlede gjeld». Med den nye forskriften er det hevet over tvil at bank og låntaker også ved finansiering av fritidsbolig må forholde seg til grensen for betjeningsevne og belåningsgrad, samt avdragsbestemmelsen. Statens forurensningstilsyn (SFT) har utviklet en avløpsforskrift.Den omfatter kommunalt avløpsvann, avløpsvann fra boliger, hytter, campingplasser og tilsvarende. Den skal også ivareta avløpsvann fra blant annet bensinstasjoner, tannklinikker og fotovirksomhet.

Forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige

Ny forskrift om innsyn i e-post mv. Forskriften er i hovedsak en videreføring av dagens regelverk. Arbeidsgiver kan bare gjøre innsyn i ansattes e-post eller private filer når det er nødvendig for å ivareta driften av virksomheten og ved mistanke om grove brudd på arbeidstakerens plikter Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser. Forskrift 4. oktober 2013 nr. 1185 om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser. Diverse. Forskrift 1. april 2019 nr. 444 om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser. Forskrift 11. desember 2017 nr. 1995 om energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy til veitransport Artikkel Ny forskrift: Virksomheter med minst 30 prosent omsetningsfall får kompensasjon fra staten COVID-19 respons: guide til søknad om kompensasjon. Søknadsportalen for kompensasjonsordningen åpner 18. april 2020. Ordningen skal gi hjelp til. EUs andre betalingstjenestedirektiv (direktiv 2015/2366/EU), omtalt som PSD2, ble implementert i EU den 13. januar 2018. For å sikre at PSD2-regelverket innføres i norsk rett så snart som mulig, foreslår Justis- og beredskapsdepartementet i høringsnotat av 5. juli 2018 at de mest sentrale privatrettslige delene av PSD2 midlertidig reguleres i norsk rett gjennom forskrift om. Idrettsstyret har i møte 27.06.2019 endret forskrift om medlems- og organisasjonsregister.. Hva betyr dette for idrettslag? Idrettslaget skal løpende oppdatere opplysninger om idrettslagets medlemmer, tillitsvalgte, frivillige og ansatte i idrettens medlems- og organisasjonsregister

Kort om kjøp, salg, bruk og kontroll av fyrverkeri

Ny metode - EU-direktiv, forordning og norsk tilsynsorgan

Altinn - Tillatelse til innsamling, mottak og

 1. Ny forskrift gir Vegvesenet mulighet til å stanse ulovlig verksteddrift Detaljer Artikkel NTB onsdag 04. november 2020 10:16 Tweet. Verksteder som driver ulovlig kan fra nå få pålegg om øyeblikkelig stans i arbeidet direkte fra Statens vegvesen..
 2. Pyrotekniske artikler - Andre pyrotekniske artikler i kategori P1 og P2 - Oversigt over harmoniserede standarder som udarbejdes af CEN/TC 212/WG
 3. Tektoniske øvelser eller teknisk forskrift Av Gaute Brochmann Det er i bunn og grunn to prinsipper å drive en arkitektskole etter, og jeg klarer aldri å bli enig med meg selv om hvilket jeg mener er best
 4. Det er Brønnøysundregistrene som har fått oppgaven med å opprette registeret, men arbeidet deres har måttet vente på at detaljene skulle fastsettes i forskrift. Nå har Regjeringen kommet med forslag til forskrift, og sendt denne på høring med frist 01. oktober. Dette betyr at Registeret potensielt kan tre i kraft fra 01. januar 2021

Last ned forskriften som PDF. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med hjemmel i lov lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 16a jf. § 2 nr. 8, lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 14, lov 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer § 14, lov 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern m.v. § 4, lov 13. mars 1981 nr. 6. Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 Forskrift om kjørende og gående trafikk Forskrift om manøverregler for undervannsbåter, overflatefartøyer og sjøfly på vannet som nærmer seg hverandre, og om særskilt lanterneføring for norske orlogsfartøyer og andre militære fartøye Da forslaget til ny forskrift ble sendt på høring, ønsket forskningsleder og professor Steinar Hunskår ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm), Uni Research Helse, skjerpede krav til kompetanse velkommen. - Nklm startet med arbeidet for ny forskrift i 2009 Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem gjelder når arbeidet er avtalt og har en viss varighet. Hvis arbeidet er tilfeldig eller bare for en kort periode, faller det utenfor denne forskriften. Det er viktig at arbeidsgiver avklarer med arbeidstaker når han eller hun skal være tilgjengelig Skolefritidsordningen skal være noe annet enn skole og barnehage, og den er ikke en del av skolen. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter, være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn

 • Königskobra biss.
 • Lexin persisk.
 • Programmmusik referat.
 • Jeanneau.
 • Treningsprogram spenst.
 • Hvordan vaske takplater.
 • Batteriexperten problem.
 • Terrassevarmer europris.
 • Ringi gravenstein.
 • Tegn til tale kurs.
 • Dirndl kollektion 2017.
 • Hirzenhain feriendorf.
 • Weihnachten facebook.
 • ^^ meaning emoticon.
 • Bilder ü30 party alte schmelz.
 • Griechisches restaurant oldenburg nadorster str.
 • Unghund alder.
 • Isabelle ringnes podcast.
 • Tiger cross gresskar oppskrift.
 • Liktorn plaster.
 • Forskjell på fond og kraft.
 • Hafen von byzanz.
 • Fagforeningskontingent.
 • Fastighetsmäklare trollhättan.
 • Midlertidig botilbud oslo.
 • Lütticher straße köln.
 • Cellofanposer søstrene grene.
 • Flusskreuzfahrten rhein all inclusive 2018.
 • Harry potter ting i norge.
 • Carnegiea gigantea pflege.
 • Mengele twins documentary.
 • Smart things to buy on ebay.
 • Ul 2017.
 • Stadtverwaltung nordhausen stellenangebote.
 • Vhs nürtingen italienisch.
 • Matmerking.
 • Scoma jever.
 • Braids dünne haare.
 • Våpentetthet norge vs usa.
 • Hamburg flughafen geänderte einflugschneise.
 • Welsh corgi valp.